Ynys Cybi Dewch Draw

Newyddion

Caergybi yn Derbyn Cyllid Adfywio Sylweddol 

Mae cais i gyllido pecyn adfywio tair blynedd i Gaergybi yn un o 11 sydd wedi ei gymeradwyo gan Llywodraeth Cymru. Mae'r cyllid o £7.5M ar gyfer prosiectau adfywio a tai yn rhan a Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y Llywodraeth..
   
Yr Empire Wedi Ailagor

Yn dilyn gwaith adnewyddu mawr, mae Sinema yr Empire wedi ail-agor ynghyd a canolfan chwarae plant ac arena gem laser tag. Cyngor Tref Caergybi sydd wedi arwain y cynllun, gyda cefnogaeth ariannol gan Ewrop, Llywodraeth Cymru, a Cyngor Sir Ynys Mon. Gweler www.holyheadempire.co.uk am fanylion.
 


  
Cynllun Gorsaf Ynni yn cael Caniatad
Mae adran ynni Llywodraeth Prydain wedi rhoi caniatad i orsaf ynni biomass newydd yng Nghaergybi, sef cynllun i gymhyrchu 299MW o ynni gan gwmni Lateral Power o Gaer.
Croeso i Caergybi Ymlaen

Pwrpas y wefan hon yw i ddarparu gwybodaeth ar adfywio Caergybi a'ch hysbysu am brosiectau a chynlluniau i wella'r dref, ac am ddigwyddiadau. Rydym am ddatblygu y wefan ymhellach dros amser.

Rydym yn gobeithio y gwnewch ei hystyried i fod yn ddefnyddiol ac addysgiadol, ac y gwnewch ymweld eto yn fuan.

Cefndir

Gweledigaeth uchelgeisiol dros gyfnod o 10 mlynedd yw Caergybi Ymlaen, ar gyfer tref Caergybi, yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Lansiwyd y fenter hon ym 2003, roedd cefnogaeth lawn y cyhoedd i welliannau yng Nghaergybi yn amlwg. Fe drefnwyd arddangosfa 3 diwrnod i'r cyhoedd, fe fynychodd 2,000 o bobl.

Mae nifer o brosiectau adfywio ar droed a nifer ar ôl i'w cwblhau. Fe grewyd y wefan hon er mwyn hysbysu trigolion lleol am y rhaglen adfywio eang, ac fe ddylir hefyd ennyn diddordeb buddsoddwyr, ymwelwyr ac ymchwilwyr posibl.

Fe grewyd y wefan yn 2003 fel rhan o Gynllun Adfywio Tref Caergybi a arianniwyd gan Undeb Ewrop, y Cynulliad a Chyngor Sir Ynys Môn. Ariannir rhedeg y wefan rwan dan gynllun BRAND sydd wedi ei noddi gan Undeb Ewrop, y Cynulliad, a Cynghorau Mon a Caergybi.

Uned Datblygu Economaidd y Cyngor sydd yn rheoli'r wefan. Rydym yn awgrymu eich bod yn lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o'ch porwr gwe er mwy gweld y wefan ar ei orau.

Cynllun Ail-frandio Caergybi

Y mae cynllun marchnata newydd i Gaergybi ac Ynys Gybi wedi ei greu fel rhan o bartneriaeth gyda trefi Rhyl, Dun Laoghaire, ac Athy. Ariannwyd y cynllun yn bennaf gan raglen Interreg Ewrop, gyda arian cyfatebol gan y Cynulliad, Cyngor Sir Ynys Mon, a Cyngor Tref Caergybi. Er bod y cynllun Brand wedi dod i ben, mae swyddog y prosiect Elizabeth White yn parhau mewn rol swyddog adfywio Caergybi.

Website designed & hosted by WiSS Ltd | � Copyright 2013